Regulamin

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma Andrzej Bujak PPHU MEBLEKRK. z siedzibą w Krakowie oś. Oświecenia 58/26 e-mail meblekrk@vp.pl; przetwarza informacje, które mają charakter danych

osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO).

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

a) bezpośrednio od Państwa - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na

stronie WWW.MEBLEKRK.PL, np. podczas wysyłania zapytania o ofertę naszej firmy z formularza kontaktowego;

b) bezpośrednio od Państwa - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę

elektroniczną;

c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Państwem),

w szczególności w celu dostarczenia zamówienia;

d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną

podstawą prawną:

a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony

interes w związku z prowadzoną działalnością usługowo-handlową:

b) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji

elektronicznej;

c) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;

d) prowadzenie rejestru korespondencji;

Najczęściej przetwarzamy Państwa Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę,

miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub

przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica,

miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej).

Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas

usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem

dokumentów księgowych (np. faktur).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności,

przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

Nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją

zamówień/umów

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych ?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych ,sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia

Ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez kontakt

e-mail : meblekrk@vp.pl